oficiální stránky www.kretin.eu
Dnes je čtvrtek 21. října 2021, svátek má Brigita, zítra Sabina.
Obecní samospráva

Ohlédnutí za rokem 2011  

Přidáno 04.12.2011 - Obecní samospráva

Milí spoluobčané!

A je tu závěr roku, čas adventní, a tedy i vhodná doba na malé ohlédnutí za končícím rokem 2011. Myslím, že neuškodí připomenout si nejvýznamnější, zejména investiční akce realizované v naší obci letošním roce.

Mimo rámec vlastního obecního rozpočtu se letos podařilo v obci realizovat díla za více než 3 miliony korun.

Především, Pozemkový úřad nákladem 1,8 mil. Kč zrealizoval prostřednictvím firmy Eurovia a.s. 1. opatření ze závěrů pozemkových úprav v Křetíně - Polní cestu - zpřístupnění pozemků v lokalitě „Račany - Buček". Tato účelová cesta s pětiletou zárukou je nyní předána obci k užívání a v současné době se řeší doplnění dopravního značení, především pro omezení rychlosti v obydlené části.

 
Výstavba cesty na Buček probíhala v leních měsících tohoto roku

 

Jako 2. opatření z pozemkových úprav byl na podzim realizován opět Pozemkovým úřadem prostřednictvím firmy Kavyl Interakční prvek - lesopark na 2 ha obecního pozemku nad přehradou v lokalitě „Úlehle". Na jaře r. 2012 bude úprava plochy dokončena , po 4 roky ji bude udržovat v rámci projektu firma Kavyl a teprve poté ji předá obci Křetín. Náklady Pozemkového úřadu na akci činily cca 300 tis. Kč.

Třetí významnou akcí realizovanou bez finančních prostředků obce byla výměna a rozšíření vodovodního řadu v lokalitě od křižovatky na Lazinov a v lokalitě „Pardálov". Tuto akci v souladu se střednědobým plánem zainvestoval Svazek vodovodů a kanalizací nákladem 1,2 mil. Kč. Stavbu pod odborným stavebním dozorem a.s. Vodovody a kanalizace Boskovice realizovala firma H3. V průběhu stavby se intervencí obce podařilo docílit úspor - zejména redukcí plochy, na které bylo nutné na silnici obnovit živičný povrch, a dále tím, že výkopový materiál umožnila obec uložit na okraji hřiště Pod Lipami. Za uspořené prostředky se podařilo vyměnit a prodloužit vodovodní řad v havarijním stavu v úseku od fary po Hasičskou zbrojnici včetně osazení požárním hydrantem. Část prostředků bylo zajištěno i z havarijního fondu Svazku vodovodů. Zde musím ocenit aktivní a vstřícný přístup kompetentních pracovníků VAK Boskovice a ostatních zúčastněných subjektů.

Další zrealizované akce již vyplývaly ze schváleného rozpočtu obce pro r. 2011 či operativních rozpočtových opatření.

Zásadním způsobem pokročila rekonstrukce Hasičské zbrojnice. Letošním úkolem bylo stavbu včetně vnitřních úprav připravit k praktickému užívání, především k bezpečnému garážování autocisterny. Obec zde proinvestovala téměř 360 tis. Kč, krajský úřad poskytl dotaci 150 tis. Kč. Hodnota díla i v letošním roce je však vyšší, protože další velký objem prací zde odvedli bez nároku na odměnu naši spoluobčané hasiči. Patří jim veliké poděkování a jistě bude příležitost jejich přístup ocenit i jmenovitě.

 

 
Nová střecha nad pohostinstvím

 

Pro špatný stav ploché střechy nad pohostinstvím proběhla její zásadní rekonstrukce. Vazbu z obecní kulatiny dodala a smontovala firma bratrů Ondříčkových, ztužující pozední věnec postavila firma Holas CZ a plechovou krytinu Lindab včetně klempířských prvků osadila firma pana Komárka. Náklady činily cca 200 tis. Kč. I zde je nutno připomenout a poděkovat za aktivní přístup především hráčů oddílu malé kopané a některých členů SDH při vyklízení půdních prostor nad sálem kulturního domu.

V návaznosti na práce na střeše pohostinství byl nově zbudován i plot před pohostinstvím a opraven komín nad připravovanou klubovnou-posilovnou, kterou od firmy Ledeko a.s. obec pronajímá pro mladé sportovce. Náklady činily cca 50 tis. Kč.

Další důležitou akcí pro údržbu a zhodnocení majetku obce a snížení nákladů na energii byla výměna další skupiny oken v objektu ZŠ. Vybraná firma Oknostyl výměnu provedla za 137 tis. Kč.

 

 
2. etapa výměny oken na budově základní školy (červenec 2011)

 

Neplánovaně musela být nákladem 30 tis. Kč provedena výměna expanzních nádob v topném systému MŠ.

Výraznou pozornost si zaslouží nad rámec plánu a rozpočtu letošní aktivity související s postupným budováním hřiště „Pod Lipami". Po široké diskusi bylo rozhodnuto o postupném zbudování hřiště pro malé děti a vytvořit základní, byť dočasné sociální zázemí v dané lokalitě.

Díky výrazné osobní aktivitě části zastupitelů v čele s panem Jaroslavem Chmelíkem a vstřícným, sponzorským přístupem místních podnikatelů, zejména pana Zdenka Janků, pana Bořivoje Zelinky, pana Miroslava Holase a dalších, a fyzickou pomocí řady spoluobčanů se při velmi příznivých nákladech cca 145 tis. Kč podařilo provést melioraci levé poloviny areálu, zakoupit a osadit 5 použitých stavebních buněk, zrealizovat vodovodní přípojku, elektropřípojku včetně 2 stožárů venkovního osvětlení. Byly tak položeny základy dalšího koncepčního budování víceúčelového areálu „Pod Lipami". Že se nejedná jen o „někým" naplánovanou akci svědčí velmi pozitivní přístup složek a řady občanů ke sponzorování dětského hřiště. Na otevřeném kontě se již sešlo téměř 50 tis. Kč. Podrobný seznam sponzorů bude samozřejmě zveřejněn.

 

 
 
 
 
2 momentky z realizace meliorace v areálu "Pod Lipami"

 

Jistě bych mohl zmínit řadu dalších položek, které tvoří letošní výdaje obce - například doplatek 400 tis. Kč za loni zbudovanou komunikaci v nové zástavbě na „Úlehli" či položení kabelu pro veřejné osvětlení podél cesty před novými stavbami směrem na „Zásečky" a na Vranovou, nákladem cca 40 tis. Kč. atd.

Pro příští období budou významným způsobem do rozpočtu obce zasahovat akce, které připravily organizace Správa a údržba silnic a Lesy ČR.

Generální oprava silnice II/365, zejména průtah obcí, bude náročnou stavbou nejen pro investora - Jihomoravský kraj - akce ale vyvolá i náročné investice obce, především na nové chodníky, opěrné zídky apod.

Oprava a částečné zkapacitnění horní části koryta „račanského" potoka na tzv. dvacetiletou vodu vyvolává nutnost výměny propustku u Hynkových včetně úpravy přilehlé místní komunikace. Vedle těchto akcí zůstává nadále prioritou zajištění provozu ZŠ a MŠ, kde roční náklady obce převyšují 1 mil. Kč, ale i postupné dokončení rekonstrukce Hasičské zbrojnice a pokračování v budování dětského hřiště a areálu „Pod Lipami".

 

 
V přístím roce nás čeká přebudování dlouhého propustku na Račanech

 

Je velmi pozitivní, že přes náročné podmínky pro zvládání investičních úkolů pokračuje a rozvíjí se zájmový, společenský a sportovní život v obci. Složky prokázaly i v letošním roce schopnost kvalitně zorganizovat akce výrazně převyšující rámec obce Křetín. Vzpomenu např. Mysliveckým sdružením pořádanou vícedenní akcí k 25. výročí chovu daňčí zvěře, nebo zdařilou akcí Sboru dobrovolných hasičů k 125 výročí založení sboru, či velmi dobrý sportovní rok korunovaný postupem fotbalistů do vyšší soutěže.

Jen malé ohlédnutí milí spoluobčané - nepředkládám Vám detailní zprávu o chodu obce, jež právě v minulých dnech prošla úspěšně účetním auditem. Rád bych však přispěl k prohloubení informovanosti a vzájemné vazby mezi Vámi a vedením obce a uvítáme podnětné připomínky pro další směrování rozvoje Křetína.

                                                                                                              Ing. Jan Halata, starosta

Vyhledávání v článcích:
  


OBEC KŘETÍN
Kontaktní údaje:

Obecní úřad Křetín
Křetín 100
679 62
Česká republika

Tel.:
+420 516 470 620

E-mail:
obec@kretin.eu

Úřední hodiny:
Středa 16:00-18:00 hod

Kde nás najdete?
Křetín na www.mapy.cz


Portál krizového řízení JMK

Předpověď počasíUžitečné odkazy :


coupona.com.uaNapsat mail správci webu :
TOPlist


copyright © 2009 kretin.eu